Southampton Residence
Southampton Residence

House renovation designed in collaboration with fox-nahem associates.

Sadaka 002.jpg
Sadaka 003.jpg
Sadaka 004.jpg
Sadaka 006.jpg
Sadaka 007.jpg
Sadaka 008.jpg
Sadaka 009.jpg
Sadaka 010.jpg
Sadaka 013.jpg
Sadaka 014.jpg
Sadaka 015.jpg